Ordin Nr. 343 din 13.07.2010 A.N.R.S.C.-Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 671/2007 şi al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, preşedintele A.N.R.S.C.U.P. emite următorul ordin:


Art. 1. – Se aprobă Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – În cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafeţei echivalentă termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, până la începutul sezonului de încălzire 2010– 2011, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferentă părţilor comune de 30 % din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie,ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.

Art. 3 – Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11. din Normă este admisă numai în sezonul de încălzire 2010 – 2011.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Mircea Leontin Matei

Anexa : Normă – tehnică textul integral aici

Selectiuni :

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Prevederile prezentei Norme – tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prevăzute în actele normative în vigoare.

  • (2) Prezenta Normă tehnică se aplică şi la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energia termică pentru încălzire şi combustibilul utilizat în condominiile careau centrale termice locale.
  • (3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.
  • (4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se poate realiza numai de persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.

………..

Secţiunea a II – a Repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei orizontale

Art. 11. ·Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun se stabileşte ca diferenţă între cantitatea totală de energie termică determinată pe baza contorului de branşament şi suma indicaţiilor contoarelor de energie termică individuale montate la nivel de apartament şi se calculează cu relaţia:

QT PC =·Qtot– ··Σni=1·Qi·[MWh] în care:

QT PC este cantitatea totală de energie termică aferentă părţii comune, exprimată în MWh;

Qtot este cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de energie termică montat la branşamentul termic, exprimată în MWh;

Qi este cantitatea de energie termică înregistrată de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie „i” din totalul de „n” spaţii din cadrul unităţii de calcul, exprimată în MWh;

Continuare si text integral aici