– se refera la  îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali și serviciile energetice si  promovarea producerii de energie regenerabilă.
Scopul directivei : de a consolida îmbunătățirea rentabilă a eficienței energetice la utilizatorii finali în statele membre prin:
  • (a) furnizarea obiectivelor indicative necesare, precum și a mecanismelor, a stimulentelor și a cadrelor instituționale, financiare și legale pentru înlăturarea barierelor și a imperfecțiunilor existente pe piață care împiedică utilizarea finală eficientă a energiei;
  • (b) crearea condițiilor pentru dezvoltarea și promovarea unei piețepentru servicii energetice și pentru furnizarea către utilizatorii finali a altor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

TERMEN de transpunere in legislatia nationala, ale prevederilor din aceasta Directiva :

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 mai 2008, cu excepția dispozițiilor articolului 14 alineatele (1), (2) și (4), pentru care data transpunerii este până la 17 mai 2006.
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
 
Termene obligatorii pentru ROMANIA :
– 30 iunie 2011 prezentare catre Comisie a Planului de Acțiune pentru Eficiență Energetică (PAEE) – prin care se stabileste obiectivul si strategia de realizare a economiilor de energie. Este necesara si prezentarea detaliata a masurilor planificate pentru a fi asigurata atingerea obiectivului.