PREZENTARE GENERALA CREDIT REABILITARE

Documente solicitate in vederea obtinerii creditelor cu garantie guvernamentala pentru reabilitarea termica a locuintelor in conditiile OUG 69/2010 si a normelor sale de aplicare :

 1. Statutul asociatiei de proprietari si acordul de asociere;
 2. Modificari aduse Statutului ( daca este cazul ) si dovada inregistrarii acestora la organul fiscal local in a carei raza teritoriala se afla cladirea ;
 3. Hotararea adunarii generale prin care a fost numit presedintele Asociatiei de Proprietari ;
 4. Act de identitate pentru reprezentantul asociatiei de proprietari;
 5. Incheierea judecatorului delegat desemnat la organul financiar local ,in baza careia Asociatia de Proprietari a dobandit personalitate juridica , in copie certificata ;
 6. Procesul verbal al adunarii constitutive
 7. Certificatul de inregistrare fiscala al Asociatiei de Proprietari in copir certificata ;
 8. Certificatul /Adeverinta de la organul financiar local din care sa rezulte ca Asociatia de Proprietari este in functiune ;
 9. Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari privind reabilitarea termica a blocului de locuinte si contractarea creditului bancar pentru realizarea lucrarilor de reabilitare termica ;
 10. Tabelul nominal al proprietarilor , semnat si stampilat in copie certificata ;
 11. Bugetul de venituri si cheltuieli ;
 12. Cartea imobilului ;
 13. Contracte de inchiriere a spatiilor aflate in proprietate comuna , a spatiilor pentru instalarea de reclame , alte contracte prin care asociatia de proprietari realizează venituri ;
 14. Documente ( registre , evidente , etc ) stampilate de Asociatia de Proprietari si semnate de reprezentantul legal , din care rezulta valoarea fondului de rulment;
 15. Contractele incheiate cu prestatorii de servicii ( utilitati ) insotite de ultimele 3 facturi achitate ;
 16. Lista restantierilor la plata contributiei la cheltuielile asociatiei de proprietari, defalcata pe ultimele 3 luni

Alte documente necesare: