Documentele Asociatiei de Proprietari :

 1. Statutul asociatiei/fundatiei sau, dupa caz, Actul constitutiv (incheiate in forma autentica, daca legea prevede acest lucru, sau cu data certa);
 2. Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus de catre instanta inregistrarea asociatiei/fundatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, tinut de catre judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia/fundatia; actul de constituire a asociatiei (de proprietari/locatari) de la prima adunare generala (proces verbal)
 3. Ultimul proces–verbal al adunarii generale a asociatiei (de proprietari/locatari) prin care s-a stabilit comitetul de bloc si administratorul;
 4. Codul unic de identificare (dovada inregistrarii fiscale);
 5. Toate modificarile cu privire la actul constitutiv si/sau statutului asociatiei/fundatiei (actele aditionale la actul constitutiv/statut daca exista) si dovada inregistrarii, dupa caz, a acestor modificari in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (hotararea dispusa de catre instanta);
 6. Hotararea organului competent al asociatiei/fundatiei (ex.: Adunarea Generala a membrilor fondatori/Consiliul Director al asociatiei/fundatiei, ultimul proces–verbal al adunarii generale a asociatiei (de proprietari/locatari) etc.), privind numirea persoanelor imputernicite sa dispuna efectuarea de operatiuni in contul asociatiei/fundatiei, cu mentionarea expresa a limitelor mandatului; (anexa 1)
 7. Actele de identitate a reprezentantilor legali si a persoanelor autorizate sa dispuna de cont;
 8. Procuri/mandate legale, in forma autentica, acordate de reprezentantii legali unor terte
 9. conventiile de fidejusiune in forma autentica incheiate de catre membrii asociatiei de proprietari care au luat decizia in cadrul AGA;
 10. dovada constituirii contributiei proprii de minimum 10% din valoarea lucrarilor de interventie din devizul general
 11. declaratie pe proprie raspundere a Asociatei de Proprietari privind respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite conform ordonantei 69/2010 si a normelor metodologice de aplicare – Anexa nr. 5.
 12. declaratie pe proprie raspundere a Asociatiei de Proprietari cu privire la sumele lunare totale de plata si sumele restante pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de credit– Anexa nr.6;
 13. ultimele 3 facturi de utilitati pentru caldura, apa calda, gaz metan si apa rece si dovada platii acestora
 14. extrase de carte funciara pentru imobilele ce sunt proprietatea membrilor asociatiei de proprietari care au luat decizia in cadrul AGA de reabilitare termica a blocului si de contractarea unui imprumut bancar, extrase de carte funciara ce vor trebui sa certifice inscrierea in partea a III-a a contractului de imprumut si a conventiei de fidejusiune – acestea se vor prezenta ulterior semnarii contractului de credit, fiind conditie de tragere a primei transe
 15. acord privind consultarea bazei CRB al Asociatei de Proprietari