Documentatia necesara de la firma care executa lucrarile de reabilitare termica:

  1. Certificat constatator valabil emis de ONRC.
  2. Certificat de atestare fiscala emis de DITL a CL în raza căruia îşi are domiciliul fiscal din care reiese plata la zi a obligatiilor fiscale, valabile la data semnarii contractului pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica.
  3. Declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea financiară de a angaja şi executa lucrări, în condiţiile în care plata pentru facturile depuse la finanţator în luna curentă şi aferente situaţiilor de lucrări executate în luna precedentă se efectuează în prima zi lucrătoare a lunii următoare lunii depunerii documentelor de plată.
  4. Declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că are angajaţi calificaţi pentru lucrările ce urmează a fi contractate, inclusiv·responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor, atestat.
  5. Scrisoare de recomandare de la minimum o persoana juridica pentru care a executat lucrari similare, ca natura si valoare
  6. Copia procesului verbal de receptie a lucrarilor, din care rezulta executarea lucarilor fara obiectiuni.
  7. Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie a lucrărilor constituită de constructor, reprezentând 10% din valoarea contractului de execuţie, valabilă pe perioada de 3 ani de la recepţia şi certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor.